Ochrona danych osobowych

MCS GmbH
Darmer Esch 74 
49811 Lingen
Postfach:18 80, 49788 Lingen
Telefon: +49 15116227101
E-Mail: info@mcs-bau.de

Geschäftsführer: Siegfried Brenner,
Ingo Middendorp
Registergericht Osnabrück 
HRB 211211 
Ust-Id-Nr.: DE 310816695
Steuer-Nr.: 61/200/17112

Bankverbindung

Sparkasse Emsland, Lingen
IBAN: DE96 2665 0001 1091 0566 04
BIC: NOLADE21EMS


Zastrzeżenie odpowiedzialności: Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.


Ochrona danych

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Adres:
MCS GmbH
Darmer Esch 74
49811 Lingen
Tel: +49 15116227101

Mail: info@mcs-bau.de
Internet: www.mcs-bau.de

 


II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych

Możliwości kontaktu z inspektorem odpowiedzialnym za ochronę danych osobwych:

Pan Holger Brand
Email: datenschutz@mcs-bau.de

 


III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzedniej zgody nie można uzyskać ze względów faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. Podstawę prawną stanowi ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stosuje się art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako podstawę prawną. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako podstawa prawna. W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, stosuje się art.6 ust.1 lit. d RODO jako podstawa prawna.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach Unii, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony przez wspomniane normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.


IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie dziennika plików

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.              
Poniższe dane są gromadzone:
(1) Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika dotarł do naszej witryny
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

Nasz uzasadniony interes prawny polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Jeżeli dane są zapisywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Jakiekolwiek dalsze przechowywanie jest możliwe. W tym przypadku, adresy IP użytkowników są usuwane lub wyobcowane, tak że nie mogą już być przypisane do klienta wywołującego.

5. Możliwości sprzeciwu i usunięcia
Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika. 


V. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wpisane w masce wprowadzania zostaną do nas przesłane i zapisane. Te dane to:

(1) Nazwisko
(2) E-Mail
(3) Telefon
(4) Wiadomość

Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest uzyskiwana podczas procesu wysyłania i odwołuje się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Alternatywnie można skontaktować się z nami, korzystając z podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane. 

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przedważania kontaktu. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami drogą e-mailową, istnieje również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które zostały przesłane e-mailem, ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona. 

5. Możliwości sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W tym przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
W tym przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte.


VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, jesteście osobą której dane dotyczą w rozumieniu art RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

1. Prawo udzielania informacji
Możecie Państwo zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy przez nas są przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą. Jeżeli takie przetwarzanie miało miejsce, możecie Państwo zażądać od osoby odpowiedzialnej następujących informacji:
(1) cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
(4) planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych, lub jeśli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania czasu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o logice, zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby której dane dotyczą. Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możecie Państwo zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z. Art. 46 RODO, związanych z transmisją danych.

2. Prawo do sprostowania
Mają Państwo prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia do odpowiedzialnej za to osoby, jeśli przetwarzane dane osobowe które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zgodnie z poniższymi warunkami, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa osoby:
(1) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, które Państwa dotyczą, przez okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości tych danych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiacie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Państwo potrzebujecie ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
(4) jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Państwa powodami.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny przetwarzane przez Unię lub państwo członkowskie.
Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje Państwa o tym przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia
a) Obowiązek usunięcia
Mogą Państwo zażądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:
(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.
(2) Odwołują Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania. 
(3) Według Art. 21 ust. 1 RODO składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo zgodnie z art. Art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania. 
(4) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie Państwa danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna.
(6) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami Stowarzyszenie Informatycznego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.   

b) Informacje dla osób trzecich
Jeśli osoba odpowiedzialna upubliczniła Państwa dane osobowe i zgodnie z art. Art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.  
c) Wyjątki
Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne  (1) do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do zgodności z zobowiązaniem prawnym, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, lub za wykonanie zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. hi i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. Art. 89 ust. 1 RODO, o ile uprawnienie, o którym mowa w punkcie a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów tego przetwarzania, lub (5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji
Jeżeli w stosunku do osoby odpowiedzialnej skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.Mają Państwo prawo być poinformowanym o tych odbiorcach przez osobę odpowiedzialną.

6. Prawo do przenoszenia danych
Państwo mają prawo do uzyskania dotyczących was danych osobowych, które przekazali Państwo administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo formacie. Mają Panstwo również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem, że (1) przetwarzanie opiera się za zgodą zgodnie z art. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz  (2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.
Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej.

7. Prawo wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. 
Administrator danych nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych w celach takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego poprzez zautomatyzowane procedury wykorzystujące specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9. Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub istotnie wpływa na Państwa w podobny sposób. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja 
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a osobą odpowiedzialną,
(2) jest dozwolona na mocy ustawodawstwa Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych, oraz że ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki służące ochronie praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów, lub
(3) za Państwa wyraźną zgodą.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i że podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.
W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt. 1 i 3, administrator podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz jego uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby od administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza RODO. 
Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO.


Cookies

Umieszczenie komentarza na naszej stronie internetowej może oznaczać zgodę na przechowywanie Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Jest to wygodna funkcja, dzięki której przy dodawaniu kolejnego komentarza nie trzeba ponownie wprowadzać wszystkich tych danych. Te cookies są przechowywane przez jeden rok.

Jeśli posiadają Państwo konto i zalogują się na tej stronie, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Państwa przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest odrzucany po zamknięciu przeglądarki.

Po zalogowaniu się, ustawimy kilka plików cookie do przechowywania danych logowania i opcji przeglądania. Pliki cookie logowania wygasają po dwóch dniach, a pliki cookie opcji wyświetlania wygasają po roku. Jeśli podczas rejestracji wybiorą Państwo opcję „Pozostań zalogowany”, Państwa rejestracja zostanie utrzymana przez dwa tygodnie.. Po wylogowaniu się z konta, pliki cookie logowania są usuwane.

Podczas edycji lub publikacji artykułu, w przeglądarce użytkownika zapisywany jest dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i odnosi się jedynie do ID artykułu, który właśnie Państwo edytowali. Cookie wygasa po jednym dniu.


Mapy Google

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej witrynie internetowej używamy Map Google (API) firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Mapy Google to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map (lądowych) w celu wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Korzystając z tej usługi, użytkownicy są informowani na przykład o lokalizacji naszej lub naszych partnerów, a ewentualna podróż staje się łatwiejsza.

Już podczas wywoływania tych podstron, w których zintegrowana jest mapa Google, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. adres IP) są przekazywane do serwerów Google w USA i tam przechowywane. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, przez które użytkownicy są zalogowani, czy też nie istnieje konto użytkownika. Gdy użytkownicy są zalogowani w Google, ich dane są bezpośrednio powiązane z ich kontem. Jeśli użytkownicy nie chcą być przypisani do swojego profilu w Google, muszą się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje te dane (nawet dla użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowania i je ocenia.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Naszym celem jest zintegrowanie dynamicznej mapy z naszą stroną internetową. W tym celu nasz uzasadniony interes polega na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. Możliwości sprzeciwu i usunięcia

Jeżeli użytkownicy nie wyrażą zgody na przekazywanie swoich danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, istnieje możliwość całkowitej dezaktywacji serwisu internetowego Google Maps przy użyciu aplikacji, wyłączając aplikację JavaScript w przeglądarce. Mapy Google, a tym samym wyświetlanie map na tej stronie internetowej nie mogą być wtedy używane.